Menu

मालदीव

दूरभाष कूट: 00960
मुद्रा: मालदीव Rufiyaa
बोली: Dhivehi
इंटरनेट: .mv
आईएसओ अल्फा -2: MV
आईएसओ अल्फा -3: MDV
आबादी: 338442
GDP: 3073
अंग्रेज़ी नाम: Maldives
के साथ संबद्ध: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र